Ουσιαστικά, πρόκειται για την επικύρωση από τη Βουλή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπογράφηκε στη Σόφια το Νοέμβριο του 2009, ανάμεσα στους νόμιμους εκπροσώπους της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Βουλγαρίας.

Είναι δεδομένο ότι οι δύο χώρες έχουν σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας, σε μία περιοχή με πολλές ιδιαιτερότητες.

Ανήκουν στην ίδια συμμαχία, αποτελούν παράγοντες σταθερότητας στην περιοχή.

Ιδιαίτερα για την πατρίδα μας, η σφυρηλάτηση σχέσεων στενής συνεργασίας, αποτελεί σαφή επιδίωξη.

Θέλουμε η Ελλάδα να αποτελεί πόλο ασφάλειας και σταθερότητας.

Να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των εταίρων και συμμάχων της.

Το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε και θα πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή, επικεντρώνεται στον τομέα της Στρατιωτικής Γεωγραφίας, που δεν περιέχει μόνο στοιχεία για στρατιωτική καθαρά χρήση.

Στόχος είναι να επιτευχθεί ένας υψηλός δείκτης διαλειτουργικότητας, στο συγκεκριμένο πεδίο, και για τις δύο χώρες.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ανταλλαγή δεδομένων και υλικού αλλά και μέσα από το πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στις Γεωγραφικές Υπηρεσίες Στρατού της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Επίσης, πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των γεωγραφικών προτύπων με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, στο οποίο ανήκουμε.

Οφείλουμε να μεταβούμε από τις κλασσικές στις ψηφιακές γεωπληροφοριακές τεχνολογίες.

Πρέπει να τεθεί το πλαίσιο για την ανταλλαγή γεωδαιτικών και χαρτογραφικών δεδομένων αλλά και του ανάλογου υλικού.

Να υπάρξει ανταλλαγή τεχνικών, εξειδικευμένων εντύπων.

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 11 άρθρα και δύο παραρτήματα.

Σύντομα, θα επιχειρήσω μία κωδικοποίηση και ανάλυση του περιεχομένου και του σκοπού κάθε άρθρου.

Στο άρθρο 1

προσδιορίζεται με ακρίβεια ο σκοπός του Πρωτοκόλλου συνεργασίας, ο οποίος επικεντρώνεται στον τομέα της Στρατιωτικής Γεωγραφίας.

Στο επόμενο άρθρο

καθορίζονται οι φορείς που θα έχουν το σύνολο των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Είναι οι αντίστοιχες Γεωγραφικές Υπηρεσίες Στρατού των Υπουργείων ʼμυνας της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Στο άρθρο 3

γίνεται αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής αυτής της συνεργασίας, στις μορφές της.

Σε αυτές εντάσσεται η τακτική, ανά διετία σύσκεψη των Διευθυντών των δύο υπηρεσιών που θα ελέγχουν την εκτέλεση και εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, θα αντιμετωπίζουν στρεβλώσεις, προβλήματα και καθυστερήσεις, ενώ, παράλληλα, θα αξιολογούν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Εντάσσονται, επίσης, οι συσκέψεις ειδικών από τις δύο υπηρεσίες, στα πλαίσια της συμμετοχής των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, αλλά και της ανάγκης εναρμόνισης των δεδομένων που χρησιμοποιούνται με τα ισχύοντα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται η ανταλλαγή χαρτογραφικού υλικού και δεδομένων αλλά και γεωδαιτικών πληροφοριών, καθώς και η παροχή τοπογραφικών, αεροναυτικών και ειδικών χαρτών, που, όμως, θα είναι αδιαβάθμητοι.

Θα υπάρχει, επιπρόσθετα, η δυνατότητα ανταλλαγής εξειδικευμένων τεχνικών εντύπων.

Στο επόμενο άρθρο

, καθορίζεται η υποχρέωση ανταλλαγής προτάσεων , ανάμεσα στις δύο πλευρές, έως την 31η Μαΐου κάθε χρόνου.

Ο στόχος αυτής της διάταξης είναι η διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός ετήσιου σχεδίου συνεργασίας, να οριοθετούνται οι προτεραιότητες.

Στο άρθρο 5

περιγράφεται η διαδικασία για την αποστολή υλικού, με τα έξοδα να βαρύνουν κάθε φορά το παραδίδων μέλος.

Κάποιοι, είναι δεδομένο, ότι θα θέσουν ερωτήματα για το επίπεδο ασφάλειας σε ό, τι αφορά στην παράδοση και ανταλλαγή του υλικού και των γεωγραφικών πληροφοριών.

Τα ερωτήματα αυτά απαντώνται στο άρθρο 6, εκεί που προδιαγράφονται με σαφήνεια οι προδιαγραφές και οι δείκτες ασφαλείας.

Είναι ξεκάθαρο ότι η ανταλλαγή αφορά μόνο σε αδιαβάθμητες πληροφορίες και αδιαβάθμητο υλικό.

Κάθε χώρα θα εγγυάται την προστασία και την ασφάλεια του υλικού που θα ανταλλάσσεται .

Γίνεται σαφές ότι καμία πληροφορία ή υλικό, από αυτά που ανταλλάσσονται, δε μπορεί να περιέρχεται σε γνώση τρίτης χώρας, χωρίς την επίσημη συναίνεση της χώρας που έχει παραδώσει το σχετικό υλικό.

Και αυτό θα αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται η γραπτή συναίνεση κάθε χώρας.

Προσδιορίζεται, επίσης, ότι η ανταλλαγή ή η εκτύπωση του υλικού αφορά μόνο στην υποστήριξη του έργου και του ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων κάθε χώρας.

Στο άρθρο 7

, αναφέρεται ότι ο εφοδιασμός με υλικό και πληροφορίες, ανάμεσα στις δύο χώρες, θα επιτυγχάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που θέτουν τα Παραρτήματα.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στις δύο χώρες, αν το κρίνουν σκόπιμο για την ανάγκη βελτίωσης του πλαισίου συνεργασίας, να προσθέσουν και άλλα παραρτήματα στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Στο άρθρο 9

παρατείνεται στο διηνεκές η ισχύς του Πρωτοκόλλου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Θα θεωρηθεί ότι είναι ανενεργό μόνο όταν τερματιστεί η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής ʼμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και στο Υπουργείο Εθνικής ʼμυνας της Βουλγαρίας ,που υπογράφηκε το 2005 στην Αθήνα.

Απότοκος αυτής της συμφωνίας είναι και το Πρωτόκολλο που καλείται να κυρώσει η Βουλή.

Στο επόμενο άρθρο

, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στη δυνατότητα που έχουν οι δύο χώρες να υποβάλουν γραπτές προτάσεις για την βελτίωση των όρων του πρωτοκόλλου, αυτό μπορεί να γίνεται όποτε μία χώρα το κρίνει αναγκαίο.

Τέλος, στο άρθρο 11 τίθεται το κανονιστικό πλαίσιο για τη λήξη του Πρωτοκόλλου συνεργασίας που μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία ή της μίας ή της άλλης πλευράς και αφού υπάρξει έγγραφη προειδοποίηση ένα εξάμηνο πριν.

Εφόσον υπάρξει λύση του πρωτοκόλλου τότε θα συνταχθεί πρακτικό ανάμεσα στις δύο χώρες που θα αναφέρεται στην παραγγελία και τη συντήρηση των υλικών αλλά και των γεωγραφικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν ανάμεσα στις δύο χώρες.

Στα δύο Παραρτήματα

προβλέπεται η διαδικασία για την ανταλλαγή των γεωδαιτικών πληροφοριών και του υλικού αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει ο εφοδιασμός γεωγραφικών υλικών και πληροφοριών, μετά από αίτηση που θα περιλαμβάνει αποθέματα χαρτών και ψηφιακά δεδομένα.

Καθορίζεται, επίσης, ότι το υλικό που θα ανταλλάσσεται, μπορεί να διατίθεται και για την υποστήριξη ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κύρωση του σχεδίου νόμου του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής ʼμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου ʼμυνας της Βουλγαρίας για τη συνεργασία στον τομέα της Στρατιωτικής Συνεργασίας, δεν αποτελεί μία απλή κυρωτική πράξη της Ελληνικής Βουλής.

Αντανακλά και το βασικό άξονα κατεύθυνσης της Ελληνικής Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής.

Αυτός ο άξονας είναι να αναδειχθεί ο ρόλος της Ελλάδας, ως παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.

Σας καλώ να δώσετε θετική ψήφο σε αυτό το σχέδιο νόμου, σε αυτή την προοπτική.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε,

Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι