Καθαρά ορθολογικά και αντικειμενικά κριτήρια επέβαλαν τη λειτουργία της Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας στη Ρόδο, λόγω της έκτασης και του όγκου του αντικειμένου στα Δωδεκάνησα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νομό Δωδεκανήσου βρίσκεται το 1/3 του αντικειμένου και του όγκου εργασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας.
 
Η επικείμενη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να σημάνει την υποβάθμιση της Διεύθυνσης στη Ρόδο, ούτε η τελευταία να μετατραπεί σε ένα, εντός εισαγωγικών ΚΕΠ, περιορισμένων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος.
 
Η Δωδεκάνησος δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών.
 
Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αντικειμενικοί και τεκμηριωμένοι λόγοι που επιβάλουν τη διατήρηση της Διεύθυνσης στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο.
 
Ακόμα και αν οι νέες Διευθύνσεις καθοριστούν με άξονα τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, η έδρα της Διεύθυνσης θα πρέπει να είναι στα Δωδεκάνησα και να εγκαταλειφθούν οι λογικές υδροκεφαλισμού.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα, ποιος ο σχεδιασμός για τον καθορισμό των Διευθύνσεων της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και ποια κριτήρια επικράτησαν.
 
2. Με δεδομένο ότι στα Δωδεκάνησα υπάρχει το 1/3 του αντικειμένου και του όγκου δουλειάς της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, σε πανελλαδική κλίμακα, υπάρχει βούληση από την πλευρά του Υπουργείου να διατηρηθεί η Διεύθυνση στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο;