Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για μία απλή διαδικασία ονοματοδοσίας ή πιστοποίησης ούτε για μία κίνηση συμβολισμού.
 
Το Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών σχετίζεται ευθέως με την αναπτυξιακή διαδικασία, αποτελεί καθολικό αίτημα όλων των παραγωγικών φορέων, θα ενισχύσει την διείσδυση και αποδοχή των ελληνικών προϊόντων και θα υποβοηθήσει την εξαγωγική δραστηριότητα.
 
Υπάρχουν προϊόντα, που παράγει ο πρωτογενής τομέας, όπως κρασί, λάδι ή γαλακτοκομικά στα οποία η εφαρμογή και πιστοποίηση του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων θα προδώσει μεγάλη ώθηση.
 
Με τη δημιουργία του μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν, ταυτόχρονα, πολιτικές στήριξης και προώθησης των ελληνικών προϊόντων. 
  
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη δημιουργία Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών;
 
2. Ποιες προωθητικές και υποστηρικτικές ενέργειες προτίθεται να υλοποιήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης για την πιστοποίηση και εφαρμογή του Σήματος από τις ελληνικές επιχειρήσεις;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής