τα τελευταία χρόνια, δραματική μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων. Τα ίδια στοιχεία καταγράφονται και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές στα νησιά της Δωδεκανήσου.
 
Η μείωση αυτή επιβεβαιώνεται από στατιστικά στοιχεία αλλά και τις αναφορές των αλιευτικών συλλόγων και του Λιμενικού Σώματος.
 
Με δεδομένο ότι το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής είναι ιδιαίτερα πλούσιο και σημαντικό, απαιτείται η χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου ερευνητικού προγράμματος για τον εντοπισμό των αιτιών που οδηγούν στη μείωση των ιχθυοαποθεμάτων αλλά και για την άμεση αποκατάστασή τους.
 
Το ΕΛΚΕΘΕ και ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου, έχουν την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση αλλά και την εμπειρία να αναλάβουν αυτό το έργο.
 
Ο στόχος δεν μπορεί να είναι η οριζόντια και άκριτη απαγόρευση της αλιείας αλλά η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων της περιοχής.
 
Το ερευνητικό έργο θα εστιάσει στη Χωροθέτηση ζωνών οικονομικής δραστηριότητας (πχ αλιευτικής), στη Χωροθέτηση περιοχών κατάλληλων για ένταξη σε ευρύτερο σχεδιασμό θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, στην Ανάδειξη ζωνών εναλλακτικού τουρισμού, στη Δυνατότητα αξιοποίησης των διαχειριστικών εργαλείων σε άλλες παράκτιες περιοχές, με προσαρμογή στις εκεί επικρατούσες συνθήκες, στην Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας ζώνης, που σύντομα θα αποτελέσει Οδηγία της ΕΕ.
 
Οι ωφελούμενοι από την παραπάνω δράση θα είναι:
 
·οι αλιείς, με τη χωροθέτηση ζωνών προστασίας,αναπαραγωγής  και εμπλουτισμού των αλιευμάτων
 
·οι αγρότες, έμμεσα, από την αναβάθμιση της ποιότητας των παράκτιων περιοχών και υδάτων εάν ακολουθήσουν μια σώφρονα χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και υλικών κατασκευής θερμοκηπίων
 
·οι επιχειρηματίες, από την αύξηση της ελκυστικότητας της ΠΖ ως φυσικού πόρου και από την άρση/αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων παρελθόντων άστοχων παρεμβάσεων
 
·η τοπική αυτοδιοίκηση, από την αποτύπωση των συνεπειών της λειτουργίας της στη ΠΖ (κατασκευές, οδοποιία, αγωγοί βιολογικών καθαρισμών, απορροές χώρων ταφής απορριμμάτων κλπ) και την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης και πρόληψης.
 
Είναι σαφές ότι απαιτείται η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος που απειλεί, όχι μόνο τη βιωσιμότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, αλλά και την προσπάθεια επιβίωσης που κάνουν οι κάτοικοι των νησιών, που ασχολούνται επαγγελματικά με την αλιεία.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στη χρηματοδότηση του ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό πρόγραμμα για τη βιώσιμη διαχείριση και την αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων στα Δωδεκάνησα.
 
Ο ερωτών Βουλευτής