Το σχετικό απόσπασμα επισυνάπτεται:
 
Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./99376/31.12.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.26 του Ν. 2519/97 της παρ. 3 του αρθρ. 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 και της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3?4)/Γ.Π. οικ. 77909/ 23?8?2012 υπουργικής απόφασης, διορίζεται η ιατρός ΣΤΡΑΤΗΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ σε θέση Επιμ. Β΄ Γενικής Ιατρικής στο Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ (Γ.Ν. ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟΥ?Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ) θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ στο Υπουργείο Υγείας 58/4.3.2013).
 
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου 6342120651/21.3.2013).
 
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ