Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται και τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, μία ιδιαίτερα ευαίσθητη και μείζονος σημασίας κοινωνική δομή που προσφέρει επιμόρφωση και ψυχαγωγία στα παιδιά με αναπηρία ενώ αναπτύσσει και υποστηρικτικές δράσεις για τα ίδια αλλά και για τους γονείς τους.
 
Οι αστοχίες στην κατανομή και διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, την προγραμματική περίοδο 2007-2013, δημιούργησαν χρηματοδοτικό κενό, στην απρόσκοπτη λειτουργία των κοινωνικών δομών, σε πολλές περιφέρειες της χώρας , κάτι που έγινε έντονα αισθητό πέρυσι.
 
Αυτή τη στιγμή προέχει:
 
α. Να διασφαλιστεί η λειτουργία των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και των άλλων κοινωνικών δομών, μετά τις 31-8-2013.
 
β. Να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση και η απρόσκοπτη λειτουργία τους για τα επόμενα χρόνια , μέσω των πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
 
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί
 
1. Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και των άλλων κοινωνικών δομών, μετά τις 31.08.2013 καθώς και αν υπάρχει πρόβλεψη και σχεδιασμός για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, μέσω των κονδυλίων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
 
2. Με δεδομένο ότι το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία ορισμένων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, απασχολείται μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π ”Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και η λειτουργία του εκπνέει, πως θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα;
 
O ερωτώντες Βουλευτές