και τον ΟΚΑΝΑ και τη διαχείριση της πρώτης δόσης των 10,2 εκατομμυρίων ευρώ

που δόθηκε στον ΟΚΑΝΑ από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η προγραμματική σύμβαση αφορούσε στην υποστήριξη, για τρία χρόνια, 24

νέων μονάδων υποκατάστασης.

Η υποστήριξη αυτή, επικεντρωνόταν στην κάλυψη της μισθοδοσίας των νέων

υπαλλήλων του ΟΚΑΝΑ και των λειτουργικών αναγκών του, όπως φάρμακα,

αντιδραστήρια, υγειονομικό υλικό, καθαριότητα κ.λπ.

Αν και διατέθηκαν 10,2 εκατομμύρια ευρώ σε πρώτη φάση, το Διοικητικό

Συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ αποφάσισε μονομερώς, τον Οκτώβριο του 2011 και 5 μήνες

μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με το ΚΕΕΛΠΝΟ, την

τροποποίησή της.

Ταυτόχρονα, άρχισε να διαθέτει τα χρήματα που είχαν διατεθεί από το

ΚΕΕΛΠΝΟ σε σκοπούς ασύμβατους με την αρχική προγραμματική σύμβαση.

Όταν το ΚΕΕΛΠΝΟ ζήτησε αναλυτικό οικονομικό απολογισμό, ο

διαχειριστικός έλεγχος που διενεργήθηκε από ορκωτούς λογιστές αποκάλυψε ένα

σύνολο δαπανών, από την πλευρά του ΟΚΑΝΑ, ύψους 10.083.026,77 ευρώ.

Από αυτά, τα 3.600.877,39 ευρώ αφορούσαν σε δαπάνες πέρα και έξω από

τους σκοπούς της σύμβασης που είχε υπογραφεί, όπως κατασκευαστικές δαπάνες και

κτιριακές υποδομές.

Επιπλέον, στους πίνακες δαπανών εμφανίζεται για 7 μόνο μήνες κόστος

μισθοδοσίας ύψους 3.051.746,96 ευρώ, ποσό που κρίνεται υπερβολικό ενώ

προκύπτουν και ερωτήματα για τη διαδικασία προσλήψεων ή κατάρτισης συμβάσεων

του προσωπικού που κλήθηκε να στελεχώσει τις νέες μονάδες του ΟΚΑΝΑ.

Προκύπτει ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ, όχι μόνο τροποποίησε

μονομερώς το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης με το ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά,

με τον ίδιο μονομερή και αυθαίρετο τρόπο, προχώρησε στην εκτέλεση και διαχείριση

δαπανών που δεν συνάδουν με την αρχική προγραμματική σύμβαση.

Η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, όπως όφειλε, προχώρησε στην καταγγελία της

σύμβασης με τον ΟΚΑΝΑ στις 18/5/2012 και αποφάσισε να γίνουν απαιτητές οι

δαπάνες που εκφεύγουν από τους σκοπούς της αρχικής σύμβασης.

Ακολούθησε μία εξ ίσου καινοφανής ενέργεια εκ μέρους της διοίκησης του

ΟΚΑΝΑ, που μετά την καταγγελία της σύμβασης από την πλευρά του ΚΕΕΛΠΝΟ,

κατέθεσε νέο οικονομικό απολογισμό που εμφανίζει δαπάνες 5.447.671,95 ευρώ.

Ουσιαστικά, η απόκλιση με το διαχειριστικό έλεγχο των ορκωτών λογιστών

προσεγγίζει το 50%.

Είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει σοβαρό ζήτημα.

Είναι άδικο, όσο και επιλήψιμο, να ασκούνται πιέσεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ να

συνεχίσει τη χρηματοδότηση προς τον ΟΚΑΝΑ, τη στιγμή που έχουν προκύψει τόσο

σοβαρά ζητήματα χρηστής διαχείρισης αλλά και ορθής εκτέλεσης της αρχικής

προγραμματικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Εάν θεωρεί ότι τηρήθηκε το περιεχόμενο της αρχικής προγραμματικής σύμβασης

ανάμεσα στο ΚΕΕΛΠΝΟ και τον ΟΚΑΝΑ.

2. Εάν προτίθεται να διενεργήσει έλεγχο και να αποδώσει ευθύνες