εντάχθηκαν και εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ‘’Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών’’.
 
Για το Ν.Αιγαίο εντάχθηκαν άμεσα 202 επιχειρήσεις ενώ 1005 επιχειρήσεις χαρακτηρίσθηκαν ως δυνητικά εντασσόμενες. Λόγω μη διαθέσιμης χρηματοδότησης εντάχθηκαν σε ένα προσωρινό καθεστώς, έως επιλαχούσες, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.
 
Για να υπάρξει οριστική ένταξη θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί, μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, παραστατικά που να αποδεικνύουν ότι έχουν ολοκληρώσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου ή εναλλακτικά να έχουν συνάψει δάνεια για την προτεινόμενο επένδυση, που να καλύπτει το 20% του συνολικού της ύψους.
 
Η σχετική υποβολή γίνεται στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, που για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ).
 
Μόνο που η ΕΛΑΝΕΤ εφαρμόζει διαφορετικές πρακτικές από αυτές που χρησιμοποιούν οι αντίστοιχες ενδιάμεσες αρχές σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Στη διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρά σε απορριπτικές αποφάσεις οριστικής ένταξης, με το αιτιολογικό ότι λείπουν κάποια ήσσονος σημασίας πιστοποιητικά.
 
Με αυτό τον τρόπο κινδυνεύουν να μην ενταχθούν πολλές προτάσεις που κατατέθηκαν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου.
 
Επισημαίνω και πάλι ότι πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ήδη υλοποιήσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου, που κατέθεσαν, και ο αποκλεισμός τους από το πρόγραμμα και τη δημόσια χρηματοδότηση θα ήταν ολέθριος.
 
Σε αυτή τη χρονική συγκυρία που το μεγάλο ζητούμενο είναι η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, απαιτείται ευελιξία αλλά και η προσωπική σας παρέμβαση.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει ανακύψει.
 
2. Εάν προτίθεται να συστήσει στην ΕΛΑΝΕΤ να θέσει μία εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση των επουσιωδών δικαιολογητικών, μέχρι τις 30.6 που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για τις οριστικές αποφάσεις ένταξης στο πρόγραμμα.
 
3. Εάν υπάρχει η δυνατότητα υιοθέτησης μιας εναλλακτικής πρότασης που είναι η οριστική ένταξη αυτών των επιχειρήσεων, υπό τον όρο ότι έχουν υλοποιήσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου (κάτι που αποδεικνύεται από παραστατικά και τιμολόγια). Σε ότι αφορά τα επουσιώδη δικαιολογητικά να προσκομιστούν από επιτόπιο έλεγχο της ΕΛΑΝΕΤ.