Ο κ.Κόνσολας λόγω της επείγουσας μορφής του προβλήματος, αφού κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τη δημόσια χρηματοδότηση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου, απέστειλε και επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης, ζητώντας την προσωπική του παρέμβαση.
 
Ο κ.Κόνσολας επισημαίνει ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), που αποτελεί τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης για το Ν.Αιγαίο, ακολουθεί μια εντελώς δική της πρακτική που δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που ακολουθούν οι άλλοι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης σε άλλες περιφέρειες.
 
Συγκεκριμένα κάποιες από τις επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου που έχουν υλοποιήσει το 30% του επενδυτικού τους σχεδίου δεν έχουν προσκομίσει κάποια δικαιολογητικά ήσσονος και επουσιώδους σημασίας. Για κάποια μάλιστα από αυτά, υπήρχαν και αντικειμενικές δυσκολίες να προσκομιστούν.
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, να αποκλείονται από τη δημόσια χρηματοδότηση.
 
Ο Μάνος Κόνσολας προτείνει στον Υπουργό Ανάπτυξης προκειμένου να μην υπάρξει απένταξη και απόρριψη των επενδυτικών σχεδίων, να κληθούν οι δικαιούχοι από την ΕΛΑΝΕΤ να προσκομίσουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να μπορεί να γίνει η ένταξη τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, μέχρι τις 30 Ιουνίου, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία.
 
Εναλλακτικά προτείνει να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσες επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου υπέβαλαν εμπρόθεσμα της αιτήσεις τους και πιστοποιείται με τιμολόγια και παραστατικά ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει το 30% της επένδυσης και τα δευτερευούσης σημασίας δικαιολογητικά να ζητηθούν από την ΕΛΑΝΕΤ με επιτόπιο έλεγχο.
 
Σε δήλωση του ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει:
 
«Σε μία εποχή που το μεγάλο ζητούμενο είναι η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, δεν μπορεί να μπαίνουν εμπόδια στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Ν.Αιγαίου. Η ΕΛΑΝΕΤ, ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, οφείλει να επιδείξει την ευελιξία που δείχνουν οι αντίστοιχοι φορείς στις άλλες περιφέρειες της χώρας.
 
Είναι παράλογο να αποκλείονται από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις που έχουν ήδη ολοκληρώσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου και αυτό πιστοποιείται με τιμολόγια και παραστατικά. Τα ήσσονος σημασίας δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν αργότερα ή να ζητηθούν και να κατατεθούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
 
Υπάρχει κίνδυνος να περικοπούν το 50% των προτάσεων που κατέθεσαν επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
Υπουργό Ανάπτυξης
 
ΘΕΜΑ : ‘’ʼνιση αντιμετώπιση από την ΕΛΑΝΕΤ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ν.Αιγαίο, που οι προτάσεις τους εντάχθηκαν, ως δυνητικά έργα, στο πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ’’
 
Κύριε Υπουργέ
 
Με την Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 7783/1999/Α2/30.10.2013 εντάχθηκαν και εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ‘’Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών’’.
 
Για το Ν.Αιγαίο εντάχθηκαν άμεσα 202 επιχειρήσεις ενώ 1005 επιχειρήσεις χαρακτηρίσθηκαν ως δυνητικά εντασσόμενες. Λόγω μη διαθέσιμης χρηματοδότησης εντάχθηκαν σε ένα προσωρινό καθεστώς, έως επιλαχούσες, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.
 
Για να υπάρξει οριστική ένταξη θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί, μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, παραστατικά που να αποδεικνύουν ότι έχουν ολοκληρώσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου ή εναλλακτικά να έχουν συνάψει δάνεια για την προτεινόμενο επένδυση, που να καλύπτει το 20% του συνολικού της ύψους.
 
Η σχετική υποβολή γίνεται στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, που για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ).
 
Μόνο που η ΕΛΑΝΕΤ εφαρμόζει διαφορετικές πρακτικές από αυτές που χρησιμοποιούν οι αντίστοιχες ενδιάμεσες αρχές σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Στη διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρά σε απορριπτικές αποφάσεις οριστικής ένταξης, με το αιτιολογικό ότι λείπουν κάποια ήσσονος σημασίας πιστοποιητικά.
 
Με αυτό τον τρόπο κινδυνεύουν να μην ενταχθούν πολλές προτάσεις που κατατέθηκαν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου.
 
Επισημαίνω και πάλι ότι πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ήδη υλοποιήσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου, που κατέθεσαν, και ο αποκλεισμός τους από το πρόγραμμα και τη δημόσια χρηματοδότηση θα ήταν ολέθριος.
 
Σε αυτή τη χρονική συγκυρία που το μεγάλο ζητούμενο είναι η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, απαιτείται ευελιξία αλλά και η προσωπική σας παρέμβαση.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει ανακύψει.
 
2. Εάν προτίθεται να συστήσει στην ΕΛΑΝΕΤ να θέσει μία εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση των επουσιωδών δικαιολογητικών, μέχρι τις 30.6 που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για τις οριστικές αποφάσεις ένταξης στο πρόγραμμα.
 
3. Εάν υπάρχει η δυνατότητα υιοθέτησης μιας εναλλακτικής πρότασης που είναι η οριστική ένταξη αυτών των επιχειρήσεων, υπό τον όρο ότι έχουν υλοποιήσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου (κάτι που αποδεικνύεται από παραστατικά και τιμολόγια). Σε ότι αφορά τα επουσιώδη δικαιολογητικά να προσκομιστούν από επιτόπιο έλεγχο της ΕΛΑΝΕΤ.