Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι στο νησί της Λέρου υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός παιδιών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
    
Η δημιουργία δομών ειδικής αγωγής θα στηρίξει αποφασιστικά τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία αλλά και τους γονείς τους. Θα συμβάλλει στην ταχύτερη ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και  θα εμποδίσει την κοινωνική τους περιθωριοποίηση.
 
Ο κ. Κόνσολας ζητά από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων  την Ίδρυση Δομών Ειδικής Αγωγής στη Λέρο, ώστε τα παιδιά αυτά να μη βιώνουν συνθήκες σχολικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης και  να τους δοθεί η ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές  τους και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.
 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 
ΘΕΜΑ : « Ίδρυση Δομών Ειδικής Αγωγής στο νησί της Λέρου»
  
Κύριε Υπουργέ,
 
Η Ίδρυση Δομών Ειδικής Αγωγής στο νησί της Λέρου προβάλλεται ως θέμα επιτακτικής ανάγκης.  Η ελαχιστοποίηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, η εξάλειψη περιορισμών και εμποδίων, που δημιουργούνται  από την κάθε μορφής αναπηρία αποτελούν θέματα άμεσης προτεραιότητας.
 
Η συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην κοινωνία της γνώσης και της μάθησης μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη διαρκή υποστήριξή τους,  μέσα από ειδικά και κατάλληλα προγράμματα.   
 
Στόχος μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι η σχολική ενσωμάτωση,  η κοινωνική αποδοχή αλλά και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
 
Στο νησί της Λέρου έχουν διαγνωστεί μέχρι στιγμής δεκαέξι (16) περιπτώσεις παιδιών ηλικίας 4 έως 25 ετών, που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης. Ο αριθμός των παιδιών θεωρείται αρκετά μεγάλος σε σχέση με τον πληθυσμό του νησιού και δικαιολογεί, απόλυτα, τη δημιουργία δομών ειδικής αγωγής.
 
Επιπλέον, τα ελάχιστα τμήματα ένταξης που λειτουργούν στα δημοτικά σχολεία του νησιού, καθώς και οι παράλληλες στηρίξεις που παρέχονται κάθε έτος δεν αντιμετωπίζουν στη βάση του το θέμα της σωστής εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  
Τα παιδιά αυτά δικαιούνται να ελπίζουν, δεν είναι δυνατόν να στερούνται  εξειδικευμένης υποστήριξης στον τομέα της εκπαίδευσης.
   
Η παροχή  εκπαίδευσης, προσαρμοσμένη στους μαθητές με αναπηρία  και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από δράσεις ακριβούς αποτύπωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών που θα πραγματοποιούνται με την ίδρυση Δομών Ειδικής Αγωγής στο νησί της Λέρου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην Ίδρυση Δομών Ειδικής Αγωγής στο νησί της Λέρου. 
   
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου