Στην ερώτηση ζητείται η απαλλαγή των αλιέων από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος ή τουλάχιστον την εξαίρεση όσων εμφανίζονται ως συνιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας, μέχρι 12 μέτρων, και έχουν συγγενικό δεσμό με τον συνιδιοκτήτη (συνήθης πρακτική στις οικογενειακές επιχειρήσεις).
 
Παράλληλα, ζητείται στα πλαίσια της εφαρμογής της ρήτρας νησιωτικότητας, η θέσπιση ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων και κινήτρων για να ενισχυθεί ο κλάδος της αλιείας στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο.
 
Αναφερόμενος σε αυτή την πρωτοβουλία, ο κ. Μάνος Κόνσολας δήλωσε:
 
«Χρειάζεται ορθολογισμός, να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια που ίσχυσαν για τους αγρότες και απαλλάσσουν ορισμένες κατηγορίες από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος.
 
 Ο κλάδος της αλιείας χαρακτηρίζεται από τη μορφή οικογενειακών επιχειρήσεων. Σε ένα αλιευτικό σκάφος 12 μέτρων μπορεί να εμφανίζονται ως συνιδιοκτήτες τόσο ο πατέρας όσο και ο γιος.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν και οι δύο τέλος επιτηδεύματος ή να απαλλαγεί ο ένας, όπως επιβάλλει ο εξορθολογισμός;
 
Θεωρώ, επίσης, ότι για τους νέους αλιείς, που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία από την ημέρα που έκαναν έναρξη επαγγέλματος, θα πρέπει να υπάρξει απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης των βουλευτών έχει ως εξής:
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
 
ΘΕΜΑ: Τέλος επιτηδεύματος σε συμπλοιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα ΠΟΛ 1320/30-12-1998 για τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας με σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων και τους σπογγαλιείς, καθιερώνεται ειδικό κατ’αποκοπή καθεστώς επιβολής ΦΠΑ μεταξύ καθέτων και συνεπώς απαλλαγής από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.
 
Την ίδια στιγμή και προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.3986/2011, παρατηρήθηκε φέτος σε αρκετές περιοχές της Λέσβου η επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους συμπλοιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρων, καθώς και η επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε νέους ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρων, χωρίς δηλαδή να έχει παρέλθει η περίοδος των πέντε ετών από την πρώτη έναρξη εργασιών, όπως προβλέπεται από της παρ.3 του ίδιου άρθρου.
 
Με δεδομένο ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων συμπλοιοκτησίας σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρων πρόκειται για τα μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ η συμπλοιοκτησία δεν προβλέπει σύσταση εταιρείας, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η οικονομική επιβάρυνση μέσω του τέλους επιτηδεύματος που έχει επιβληθεί φέτος είναι εξαιρετικά δυσβάσταχτη, την ίδια στιγμή που προκαλεί την άδικη και άνιση μεταχείριση μεταξύ των συμπλοιοκτητών και των πλοιοκτητών εκείνων, οι οποίοι δεν έχουν συμπλοιοκτήτες και στους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος. Επιπλέον, έκπληξη προκαλεί η επιβολή τέλους επιτηδεύματος στις περιπτώσεις νέων εκμεταλλευτών σκαφών παράκτιας αλιείας, πριν από την πάροδο πενταετίας.
 
Επειδή οφείλουμε να υποστηρίξουμε τους αλιείς των νησιών μας, οι οποίοι αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος όχι μόνο για τις τοπικές οικονομίες, αλλά και την οικονομία της χώρας μας, όπως οφείλουμε να υποστηρίξουμε τους νέους αλιείς, αλλά και να σεβαστούμε τη ρήτρα της νησιωτικότητας, ιδιαίτερα για τα νησιά της παραμεθορίου, όπως η Λέσβος και τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
 
1.Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί άμεσα, δεδομένου ότι η πρώτη δόση είσπραξης του τέλους επιτηδεύματος έχει οριστεί για τα τέλη Απριλίου, στις αναγκαίες ρυθμίσεις που θα εξαιρούν τους αλιείς από το τέλος επιτηδεύματος κατ’ αντιστοιχία προς τους αγρότες ή που θα εξαιρούν τουλάχιστον τους συμπλοιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρων όταν εκείνοι είναι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού με τον πλοιοκτήτη;
 
2.Προτίθεται το Υπουργείο να εξετάσει τις περιπτώσεις των νέων εκμεταλλευτών σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρων και να εφαρμόσει τις διατάξεις τις παρ.3 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 σύμφωνα με τις οποίες ισχύει πενταετής απαλλαγή από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος;
 
3.Σκοπεύει το Υπουργείο να προβεί σε ευνοϊκότερες διατάξεις για τις νησιωτικές περιοχές ιδιαίτερα της Περιφέρειας Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της ρήτρας νησιωτικότητας και με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας των νησιών της παραμεθορίου;
 
                                                                                              Αθήνα, 29/04/2014
 
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:
 
1.ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ,  Ν.ΛΕΣΒΟΥ
2.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ,  Ν.ΛΕΥΚΑΔΟΣ
3.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
4.ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΑΝΟΣ, Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ