αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξυπηρέτησης και κάλυψης των μικροβιολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, στις οποίες πρέπει να υποβληθούν.
 
Παρά τις αλλεπάλληλες προκηρύξεις και προσκλήσεις ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ, οι ιδιώτες γιατροί-μικροβιολόγοι δεν δείχνουν ενδιαφέρον για να συμβληθούν με τον οργανισμό.
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αδυνατεί να παράσχει τις ανάλογες υπηρεσίες ο ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους του στην Κω. Οι τελευταίοι είναι αναγκασμένοι να επιβαρύνονται οικονομικά, καταφεύγοντας σε ιδιώτες γιατρούς.
 
Αποτελεί δικαίωμα του κάθε γιατρού να αποφασίζει αν θα συμβληθεί ή όχι με τον ΕΟΠΥΥ.
 
Είναι όμως υποχρέωση και καθήκον του ΕΟΠΥΥ να αναζητά εναλλακτικές λύσεις, σε ότι αφορά την προσφορά υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του.
 
Μία από αυτές θα μπορούσε να είναι η συγκρότηση κινητού συνεργείου, που θα συγκροτείται με μέριμνα του ΕΟΠΥΥ, το οποίο θα μεταβαίνει στην Κω για να καλύπτει τις ανάγκες των μικροβιολογικών και βιοχημικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ή να αποστέλλονται τα δείγματα σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήριο.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν γνωρίζει το πρόβλημα και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ στην Κω και να καλύπτονται οι ανάγκες των μικροβιολογικών και βιοχημικών εξετάσεων τους.
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας