Οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα, ο Μάνος Κόνσολας, ο Βασίλης Υψηλάντης και η Μίκα Ιατρίδη, παράλληλα με τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες που ο καθένας ανέπτυξε,  ανέλαβαν μια νέα από κοινού πρωτοβουλία καταθέτοντας κοινή ερώτηση προς τον Υπουργό Τουρισμού, στην οποία καταθέτουν τις προτάσεις τους για τις διατάξεις του νομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαβούλευση , και με τις οποίες περιέρχονται, αναγκαστικά, όλες οι ιαματικές πηγές, που ανήκουν σε Δήμους σε μια νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Α.Ε.

Παράλληλα καταθέτουν μια πρόταση, που στηρίζεται σε ορθολογικά κριτήρια και δίνει διέξοδο.

Η πρόταση αυτή είναι:

-Ο διαχωρισμός των περιπτώσεων υποχρεωτικής ένταξης στη νέα ανώνυμη εταιρεία, όλων των ιαματικών πηγών που ανήκουν στην αυτοδιοίκηση.

-Η εξαίρεση των ιαματικών πηγών , που ήδη λειτουργούν και έχουν αξιοποιηθεί από τους Δήμους και των ιαματικών πηγών, για τις οποίες υπάρχει σε εξέλιξη ή στο στάδιο του σχεδιασμού επιχειρησιακό σχέδιο για την αξιοποίηση τους ή για την αναζήτηση ιδιώτη-επενδυτή.

-Ο καθορισμός ενός χρονικού ορίου, πέραν του οποίου και εφόσον δεν προχωρήσει η αξιοποίηση τους από τους Δήμους να περιέλθουν στη νέα εταιρεία.

Κάνοντας ειδική αναφορά στις Πηγές της Καλλιθέας στη Ρόδο αλλά και στις ιαματικές πηγές Κω, Νισύρου και Καλύμνου, οι τρεις βουλευτές καταθέτουν παράλληλα και μια τεκμηριωμένη πρόταση που δίνει διέξοδο.

Επισημαίνουν ότι ουδείς θα είχε αντίρρηση για την ένταξη ιαματικών πηγών σε αυτή τη νέα εταιρεία, όταν πρόκειται για ιαματικές πηγές που παραμένουν αναξιοποίητες ή υπάρχει αδυναμία των Δήμων να τις αξιοποιήσουν .

Θα πρέπει όμως να υπάρχει εξαίρεση και διαχωρισμός για τις ιαματικές πηγές  που έχουν ανακαινιστεί και λειτουργούν, με δαπάνες των δήμων ή για αυτές που υπάρχει ήδη επιχειρησιακό σχέδιο ή βρίσκονται στη διαδικασία αξιοποίησης και αναζήτησης ιδιώτη επενδυτή

Τονίζουν ότι είναι πολύ πιθανό να προκύψουν δυσεπίλυτα νομικά προβλήματα(    από προσφυγές των Δήμων στη Δικαιοσύνη) στην περίπτωση που επιλεγεί η οριζόντια ρύθμιση χωρίς διαχωρισμό .

Παράλληλα αναφέρουν ότι θα  ήταν ολέθριο αντί να συνεχίσουν να λειτουργούν ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις (όπως οι Πηγές Καλλιθέας στη Ρόδο)  ή να διεκδικήσουν πρόσθετους πόρους αξιοποίησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, να οδηγηθούν σε αδιέξοδο  και με δεδομένο ότι τα χρονικά όρια για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι περιορισμένα.

Σε δήλωση του, ο Μάνος Κόνσολας αναφέρει:

« Μαζί με το Βασίλη Υψηλάντη και τη Μίκα Ιατρίδη, αναλάβαμε μια κοινή πρωτοβουλία που δίνει διέξοδο και αποτελεί μια ολοκληρωμένη και ορθολογική πρόταση για τα κριτήρια που πρέπει να κυριαρχήσουν στην ένταξη των ιαματικών πηγών, που ανήκουν σε δήμους, στη νέα ανώνυμη εταιρεία.

Για τις ιαματικές πηγές που οι Δήμοι δεν μπορούν να τις αξιοποιήσουν, θα πρέπει να περιέλθουν στη νέα εταιρεία. Όσες όμως ήδη αξιοποιούνται ή υπάρχουν διαδικασίες σε εξέλιξη για την αξιοποίηση και ανάδειξη τους πρέπει να εξαιρεθούν. Πρέπει να δοθεί χρόνος στους δήμους για να ολοκληρώσουν αυτές τις διαδικασίες».

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠ4500/24/02/2021

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Τουρισμού

 

ΘΕΜΑ: «Διαχωρισμός των ιαματικών πηγών που ανήκουν σε δήμους και θα περιέλθουν στην εταιρεία ‘’Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Α.Ε’’ , όπως προβλέπει υπό διαβούλευση νομοσχέδιο».

 

Κύριε Υπουργέ,

Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, που έχει τεθεί ήδη σε διαβούλευση, επιχειρείται η σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία’’ Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Α.Ε’’.

Στη νέα εταιρεία, όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου, θα περιέλθουν αναγκαστικά, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο, όλες οι ιαματικές πηγές που ανήκουν στο Δημόσιο ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει οριζόντια εφαρμογή με μια απλή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, χωρίς να εξετάζει το καθεστώς και την προοπτική λειτουργίας των ιαματικών πηγών, την κερδοφορία τους, τις διαδικασίες που πιθανόν να βρίσκονται σε εξέλιξη από τους Δήμους για την αξιοποίηση και ανάδειξη τους αλλά και τους πόρους που έχουν ήδη δαπανήσει οι Δήμοι.

Ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα υπάρχουν ενδεικτικά παραδείγματα όπως:

1ον) Οι Πηγές της Καλλιθέας στη Ρόδο , που η ανακαίνιση και η ανάδειξη τους ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε από την αυτοδιοίκηση ( τον καποδιστριακό δήμο Καλλιθέας) και σήμερα η εκμετάλλευση τους γίνεται από μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Ρόδου. Ο Δήμος μάλιστα βρίσκεται στη φάση διαμόρφωσης master plan αλλά και σχεδίου για την αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στην προοπτική ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Επισημαίνεται ότι το προηγούμενο διάστημα, ο Δήμος με ίδιους πόρους κάλυπτε τις δαπάνες συντήρησης αλλά και τις δαπάνες που συνδέονταν με την υλοποίηση υποστηρικτικών και συνοδών έργων.

2ον) Στην Κω υπάρχει η ιαματική πηγή των Θερμών στον Άγιο Φωκά. Ο Δήμος από το 2013 με την υποβολή αίτησης και την εκπόνηση των ανάλογων μελετων , διεκδίκησε την αναγνώριση ως ιαματικού, του φυσικού πόρου ‘’Πηγή Εμπρός Θέρμη’’ Αγίου Φωκά Δήμου Κω. Με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού ( ΦΕΚ 4 Φεβρουαρίου 2018, Αρ. Φύλλου 450) αναγνωρίστηκε ως πιστοποιημένη ιαματική πηγή. Ο Δήμος έθεσε ως στόχο την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την αξιοποίηση της ενώ πρόσφατα συνέστησε και διαδημοτική αναπτυξιακή εταιρεία .

3ον) Στη Νίσυρο λειτουργεί ιαματική πηγή στη μία από τις τρεις πτέρυγες των δημοτικών λουτρών Νισύρου. Το 2016 έγινε αναγνώριση της ιαματικής πηγής με το ΦΕΚ αρ. φυλ.2433 στις 17 Ιουλιου 2017, ενώ η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), ενέκρινε την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3389/2005 του έργου «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου», (109249/ ΕΓΣΔΙΤ-372).

Μάλιστα ο Δήμος είναι στη διαδικασία αναζήτησης ιδιώτη-επενδυτή για την ανακατασκευή και λειτουργία των λουτρών ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα κάλυπτε από ίδιους πόρους τις δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων.

4ον) Στην Κάλυμνο υπάρχουν οι θερμοπηγές στην περιοχή Θερμά που πιστοποιήθηκαν με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με ημερομηνία 19 Απριλίου 2016 και μετά από προσπάθειες και μελέτες που ετοίμασε ο Δήμος, ο οποίος σχεδιάζει την αξιοποίηση τους.

Πέρα από το γεγονός ότι από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου δεν προκύπτει συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στη νέα εταιρεία υπάρχει και το ζήτημα ενός ελλείμματος στον διαχωρισμό των περιπτώσεων.

Ουδείς μπορεί να έχει αντίρρηση για την ένταξη ιαματικών πηγών σε αυτή τη νέα εταιρεία, όταν πρόκειται για ιαματικές πηγές που παραμένουν αναξιοποίητες ή υπάρχει αδυναμία των Δήμων να τις αξιοποιήσουν.

Σε μία τέτοια περίπτωση, είτε με διαπιστωτική πράξη είτε αυτοβούλως οι ίδιοι οι Δήμοι θα ζητήσουν να περιέλθουν στη νέα εταιρεία.

Για ιαματικές πηγές όμως που έχουν ανακαινιστεί και λειτουργούν, με δαπάνες των δήμων ή για αυτές που υπάρχει ήδη επιχειρησιακό σχέδιο ή βρίσκονται στη διαδικασία αξιοποίησης και αναζήτησης ιδιώτη επενδυτή, θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός.

Άλλωστε είναι πολύ πιθανό να προκύψουν δυσεπίλυτα νομικά προβλήματα ( από προσφυγές των Δήμων) στην περίπτωση που επιλεγεί η οριζόντια ρύθμιση χωρίς διαχωρισμό.

Θα ήταν ολέθριο αντί να συνεχίσουν να λειτουργούν ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις( όπως οι Πηγές Καλλιθέας στη Ρόδο)  ή να διεκδικήσουν πρόσθετους πόρους αξιοποίησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, να οδηγηθούν σε αδιέξοδο  και με δεδομένο ότι τα χρονικά όρια για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι περιορισμένα.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1.Εάν προτίθεται να διαχωρίσει τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ένταξης στη νέα ανώνυμη εταιρεία, όλων των ιαματικών πηγών που ανήκουν στην αυτοδιοίκηση. Να εξαιρέσει τις ιαματικές πηγές, οι οποίες ήδη λειτουργούν και έχουν αξιοποιηθεί από τους ΟΤΑ και τις ιαματικές πηγές για τις οποίες υπάρχει σε εξέλιξη ή στο στάδιο του σχεδιασμού επιχειρησιακό σχέδιο για την αξιοποίηση τους ή για την αναζήτηση ιδιώτη-επενδυτή. Στην τελευταία περίπτωση θα μπορούσε να τεθεί και ένα χρονικό όριο, πέραν του οποίου και εφόσον δεν προχωρήσει η αξιοποίηση τους να περιέλθουν στη νέα εταιρεία.

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μάνος Κόνσολας, Βουλευτής Δωδεκανήσου

 Βασίλειος Υψηλάντης, Βουλευτής Δωδεκανήσου

 Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη, Βουλευτής Δωδεκανήσου