Παράλληλα με τα χρηματοδοτικά προγράμματα που τρέχουν, αναδεικνύονται και δύο νέες ευκαιρίες για τα νησιά μας.
Υπάρχουν δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που ανοίγουν νέες προοπτικές.

Πρόκειται:

1ον: Για το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης που περιλαμβάνει και ένα διακριτό εδαφικό σχέδιο για τα νησιά.
Αφορά σε ένα νέο πλέγμα μέτρων, που θα δώσει νέα πνοή ανάπτυξης και επικεντρώνεται στην αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, στη στήριξη επενδύσεων που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό, καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση. Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το σύνολο της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 65 εκ.,ευρώ.

2ον: Η πρωτοβουλία “GReco Islands”
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην υποστήριξη ενός ολιστικού αειφόρου μετασχηματισμού του αναπτυξιακού προτύπου των Ελληνικών νησιών, ως βασικού μοχλού κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας αλλά και χωρικής συνοχής.
Οι διαθέσιμοι πόροι που έχουν προβλεφθεί σε πρώτη φάση είναι 100 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και 50 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».
Επισημαίνεται ότι ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κόνσολας, έχει θέσει ως στόχο για τη νέα τετραετία, την εκπόνηση και χρηματοδότηση ενός Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για το Νότιο Αιγαίο, που θα καλύψει το κενό από το χρόνιο πρόβλημα υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας από τα τομεακά προγράμματα.