Άρθρο για το έντυπο ONDECK MEDIA

του

Μάνου Κόνσολα

Υφυπουργού Τουρισμού

Βουλευτή Δωδεκανήσου

Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία του μέλλοντος και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που βρίσκεται προ των πυλών, είναι ζήτημα επιβίωσης για τη χώρα μας.

Η διαπίστωση αυτή έχει αντιστοίχιση και στο μοντέλο της τουριστικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, το οποίο έχει παραμείνει στάσιμο και σε κάποιες περιπτώσεις φαντάζει παρωχημένο και σε πλήρη αναντιστοιχία με τις ανάγκες του τουρισμού μας, με όρους, όχι μόνο του μέλλοντος, αλλά και  παρόντος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, οι ΑΣΤΕ, αν και ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η εισαγωγή σε αυτές γίνεται μέσω πανελληνίων εξετάσεων, εντάσσονται στην ανώτερη εκπαίδευση και όχι στην ανώτατη, όπως τα ΑΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι τα πτυχία που δίνουν οι ΑΣΤΕ δεν είναι ακαδημαϊκά ισότιμα με αυτά των ΑΤΕΙ.

Η υποβάθμιση των ΑΣΤΕ, βρίσκεται και στα προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι απαρχαιωμένα, χωρίς σύγχρονες ειδικότητες, και κυρίως χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διασύνδεση με την αγορά και τις επιχειρήσεις, ενώ οι σπουδαστές των σχολών δεν έχουν το απαραίτητο βιβλιογραφικό υλικό.

Σήμερα, υπάρχουν άγνωστες ειδικότητες για τα πανεπιστήμιά μας, τις ΑΣΤΕ, αλλά και τα ΙΕΚ για τον τουρισμό, που, όμως, είναι ήδη περιζήτητες και θα κυριαρχήσουν στο μέλλον. Για παράδειγμα, υπάρχει ο Revenue manager, μια ειδικότητα που μπορεί θεωρητικά να συνδέεται με το τμήμα κρατήσεων, αλλά εξελίσσεται στην εφαρμογή τιμολογιακών στρατηγικών και διαδικασιών, προκειμένου να βελτιωθούν και να βελτιστοποιηθούν τα έσοδα της επιχείρησης. Υπάρχει ακόμα ο Digital Marketeer, μια ειδικότητα που συνδέεται με τις πρακτικές του σύγχρονου ψηφιακού μάρκετινγκ.

Στη χώρα μας, επίσης, θέλουμε τα επόμενα χρόνια να διαμορφώσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι δομές μας στην τουριστική εκπαίδευση θα πρέπει να παράγουν στελέχη με ειδικότητα στην οργάνωση εκδηλώσεων (congress & events management).

Επίσης, για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπάρχουν ειδικότητες όπως η διαχείριση αποσκευών σε λιμάνια που αποτελούν home port, αλλά και άλλες ειδικότητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του.

Ουσιαστικά, μιλάμε για περιζήτητες και πολύ καλά αμειβόμενες ειδικότητες που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

Εντολή του Πρωθυπουργού, είναι η ολική ανατροπή του σημερινού μοντέλου τουριστικής εκπαίδευσης, που θα πρέπει να είναι συμβατό με τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ήδη είμαστε στο στάδιο επεξεργασίας μιας ολοκληρωμένης νομοθετικής παρέμβασης, ενός νόμου-πλαισίου για την τουριστική εκπαίδευση.

Η νομοθετική αυτή παρέμβαση, έχει στόχο να προσαρμόσει την εκπαιδευτική διαδικασία στον τουρισμό, στις ανάγκες της οικονομίας του μέλλοντος, αλλά στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τον ελληνικό τουρισμό.

Σχεδιάζουμε με τα μάτια στραμμένα στο αύριο και όχι στο χθες.

Ένα νέο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο θα είναι αποκλειστικά προσανατολισμένο σε σπουδές για τον τουρισμό, είναι η πρώτη κίνηση που σηματοδοτεί αυτή την ολική ανατροπή και το πέρασμα σε μια νέα εποχή για την τουριστική εκπαίδευση.

Το νέο αυτό ίδρυμα θα ενσωματώνει τις υπάρχουσες Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και τις Σχολές Ξεναγών, θα περιλαμβάνει σύγχρονα πεδία σπουδών και ειδικότητες και μαθήματα ξένων γλωσσών, θα χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και ευκαιρίες δικτύωσης με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και θα παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητικές δυνατότητες στον τουριστικό τομέα.

Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε μια στεγνή και τυποποιημένη διαχείριση, όπως γινόταν στο παρελθόν.

Είμαστε εδώ για να φέρουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχουν ανάγκη η χώρα και ο τουρισμός μας.                   

 

Διαβάστε το άρθρο στην αγγλική έκδοση εδώ:

 

“We are changing the map of tourism education”

Manos Konsolas 

Deputy Minister of Tourism

The Deputy Minister of Tourism, Member of Parliament for the Dodecanese and Associate Professor at the Aegean University speaks to OnDeck about the new era of tourism education in Greece.

The need to connect education with the economy of the future and the fourth industrial revolution, which is just around the corner, is a matter of survival for our country.

This realisation should also affect the Greek model of tourism education, which has remained stagnant, in some cases, rather outdated and in complete discordance with the needs of Greek tourism with regard to both the future and the present.

To illustrate this point, let me remind you that, although the Tourism Schools of Higher Education (known as ASTE) belong to tertiary education and students can only gain admission to them through national entrance exams, they are categorised as high and not higher-level tertiary education such as the Greek Technological Educational Institutions (known as TEI) and Higher Educational Institutions (known as AEI).

This means that the degrees awarded by ASTE are not academically equivalent to those of the AEI.

The degradation of ASTE is also evident in the school curricula, which are outdated, lacking up-to-date specialisations, and, most importantly, without a meaningful connection to the market and the world of business, while at the same time students have no access to essential literature.

Currently, there are specialisations which are already in demand and will prove hugely popular in the future. The Greek ASTEs and tourism IEKs know nothing about them. There is, for instance, the position of Revenue Manager, a specialisation theoretically linked to the reservations department, which has grown to involve the implementation of pricing strategies and procedures to improve and maximise business revenue. Then again, there is the Digital Marketeer, a specialisation focusing on modern digital marketing practices.

What’s more, in the coming years, we want to create the right prospects for the development of conference tourism in our country. This means that our tourism education should produce executives specializing in event management (congress & event management).

There are also specialisations such as baggage handling in home ports, as well as other specialisations that support the home port’s operation.

Essentially, we’re talking about much coveted and very well paid specialisations that we want to create.

The Prime Minister’s clear instructions were to completely undo the current model of tourism education and make it compatible with the challenges of the future. We are already in the process of developing a comprehensive legislative action, a law framework on tourism education.

This legislative action aims to adapt the educational process to tourism, to the needs of the economy of the future, based on the new development model for Greek tourism.

We plan with our eyes locked on tomorrow; not yesterday.

A new institute of higher education, focusing exclusively on tourism studies, will signal this complete reversal and the transition to a new era in tourism education.

This new institution will integrate the existing ASTEs and Tour Guide Schools and incorporate modern fields of study as well as specialisations and foreign language courses. It will also utilize state-of-the-art technology and networking opportunities with universities overseas and will pave the way for postgraduate diplomas and research in the tourism sector.

We are not here to follow an unimaginative standard management, as was the case in previous years.

We are here to bring about the great changes that our country and tourism actually need.                 

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το περιοδικό